Antony Gormley

MODEL, WHITE CUBE BERMONDSEY, 2012

MODEL, WHITE CUBE BERMONDSEY, 2012

Film by Jon Lowe

9mins25

LinkModel, White Cube Bermondsey, London